Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2019

21:13
9339 2b2a 500
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
21:13
7525 5fca
Reposted fromfriends friends vialexxie lexxie
18:27
4864 15bd
Reposted fromkarahippie karahippie viasadporn sadporn
18:27
5891 2287
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasadporn sadporn
18:27
9473 1a2c
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viasadporn sadporn
18:25
18:24
5626 a7c8
Reposted fromtichga tichga viasadporn sadporn
18:24
6165 4f71
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viadivi divi
18:23
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
Reposted fromnormajeane normajeane viadivi divi
18:23
Istnieją dwa podstawowe rodzaje samotności: samotność wynikająca z tego, że nie znalazło się nikogo do kochania, i samotność wynikająca z tego, że zostaliśmy pozbawieni kogoś, kogo kochaliśmy. 
— Julian Barnes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie
18:23
0856 fa60 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viasadporn sadporn
13:49
4224 f408 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaemtezmazupe emtezmazupe
13:48
Reposted fromnaich naich viairmelin irmelin
13:48
5010 fb75 500
Reposted fromuoun uoun viairmelin irmelin
13:48
13:48
Człowiek, którego nikt nie dotyka przestaje istnieć.
— "Her" (2013)
Reposted fromraspberryjam raspberryjam vialexxie lexxie
13:48
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma vialexxie lexxie
13:47
1416 c55d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie
13:46
5700 8037 500
Reposted fromfoina foina vialexxie lexxie
13:46
Reposted fromFlau Flau vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl