Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

19:01
3099 e6fd

June 10 2018

09:11
niedawno skończyłam 23 lata i tak sobie myślę, że chyba wypadałoby się w końcu zakochać. ale tak prawdziwie, na amen i co najważniejsze z wzajemnością
— przed chwilą pomyślane
Reposted fromanaa anaa viapersona-non-grata persona-non-grata
09:10
9785 ecab
09:09
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
09:04
2251 e100 500
Reposted frompampunio pampunio vialexxie lexxie
09:04
6123 c8a8
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa vialexxie lexxie
09:03
0575 6ba3 500
Reposted fromSanthe Santhe viairmelin irmelin
09:01
4981 a095 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianikotyna nikotyna
08:59
08:58
9987 29ba

Large Vase with Flowers (1880-1888)

Josep Mirabent

08:58
3711 ec65 500
Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn
08:58
0116 8510
Reposted fromels els viajointskurwysyn jointskurwysyn
08:58

May 29 2018

20:07
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
20:07
0168 b45b 500
20:06
0110 be15 500
Jacek Dukaj — "Król Bólu" (jedno z opowiadań)
Reposted fromforhwon forhwon viajointskurwysyn jointskurwysyn
20:06

May 28 2018

19:29
7844 43b2
Reposted fromtwaroch twaroch viairmelin irmelin
19:16
8794 c923 500
Reposted fromSardion Sardion viairmelin irmelin
19:15
7812 5d08 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl