Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

20:25
5744 f5af 500
Reposted fromrol rol viabrzask brzask
20:24
5820 4441 500
when he touches me
20:23
9029 119a
Reposted fromLittleJack LittleJack viapsychoviolet psychoviolet
20:23
3103 e4f9 500
Reposted fromblizzers blizzers viabrzask brzask
20:22
Reposted fromshakeme shakeme viabrzask brzask
20:22
7112 8424
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabrzask brzask
20:19
4945 6ea1
20:19
5168 d14a 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
20:19
9357 5a91
Reposted fromimradioactive imradioactive vialexxie lexxie
20:17
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
20:16
Pamiętam ją, jak siedziała na balkonie w za dużym swetrze z rękawami naciągniętymi na dłonie, może paliła papierosa, w każdym razie pytała: „czy w ogóle istnieje coś takiego jak miłość?” i chodziło raczej o to, że jest wydrążona boleśnie w środku. Że woli raczej być sama. Że świat zamknięty w jej układzie nerwowym nie wydostaje się na zewnątrz, ale bardzo ją boli. Że jest bezradna w tak zwanym życiu codziennym
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromtearrmyheart tearrmyheart viabrzask brzask
20:15
6493 f75a 500
Ron Hicks, "Stollen Kiss"
Reposted fromcichystuKot cichystuKot viabrzask brzask
20:13
7124 5ded 500
Reposted fromtfu tfu vialexxie lexxie
20:12
Reposted fromtgs tgs viayanek yanek
20:10
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
20:09
8297 817b 500
Reposted fromerial erial viapsychoviolet psychoviolet
20:08
7672 5560

hellish-b0y:

The Virgin Suicides (1999)

Reposted frommirosia mirosia viabrzask brzask
20:07
5729 48df
Reposted fromnyaako nyaako viabrzask brzask
20:07
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viajakubzulczyk jakubzulczyk
20:05
8030 b5ae 500

frenchmystake:

Eni Turkeshi | Website - Possible universes

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl