Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2019

20:20
0044 ef00 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
20:20
8929 ccd2
Reposted frommangoe mangoe viairmelin irmelin
20:20
0965 6f62 500
Reposted fromqb qb viayanek yanek
20:18
9854 f7ce
Niepokojąco prawdziwe.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viayanek yanek
20:18
0440 b5a3 500
Reposted fromsavatage savatage viayanek yanek
20:18
4260 0450 500
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viayanek yanek
20:17
Reposted fromFlau Flau viayanek yanek
20:17
2026 b78e 500
Reposted fromtfu tfu viayanek yanek

June 19 2019

10:05
7539 f44a
Reposted fromsavatage savatage viadivi divi

May 14 2019

21:13
9339 2b2a 500
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
21:13
7525 5fca
Reposted fromfriends friends vialexxie lexxie
18:27
4864 15bd
Reposted fromkarahippie karahippie viasadporn sadporn
18:27
5891 2287
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasadporn sadporn
18:27
9473 1a2c
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viasadporn sadporn
18:25
18:24
5626 a7c8
Reposted fromtichga tichga viasadporn sadporn
18:24
6165 4f71
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viadivi divi
18:23
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
Reposted fromnormajeane normajeane viadivi divi
18:23
Istnieją dwa podstawowe rodzaje samotności: samotność wynikająca z tego, że nie znalazło się nikogo do kochania, i samotność wynikająca z tego, że zostaliśmy pozbawieni kogoś, kogo kochaliśmy. 
— Julian Barnes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie
18:23
0856 fa60 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viasadporn sadporn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl